เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB21/2562
  28 มิถุนายน 2562 10:40    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 870  


EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

       ขออนุญาตเผยแพร่ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง

      ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2562

2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

    กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง

    ขออนุญาตเผยแพร่ แบบ ปค. 4  และ แบบ ปค. 5

   - แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

    แบบ ปค. 4 สสอ.บึงโขงหลง

3. หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2)

   - แบบ ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

    แบบ ปค. 5 สสอ.บึงโขงหลง

4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

    ขอส่งประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง  เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2562

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน