เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB22/2562
  10 มิถุนายน 2562 08:59    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 809  


EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1. หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    คู่มือความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.บึงโขงหลง

    รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมหรืออบรม/สัมมนาด้วย 

    รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูhการดาเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูhการดาเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

    ภาพประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือ อบรม/สัมมนา      หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    สรุปรายงานผลการดาเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน