เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB24/2562
  10 มิถุนายน 2562 14:13    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 809  


EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส

    - ไตรมาสที่ 2

      รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสอ.บึงโขงหลง

    - ไตรมาสที่ 4

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒และขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง

   รายงานการประชุม

   ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  ภาพประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน