ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ม.ค. 62  9/62 : กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
11 ม.ค. 62  8/62 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
11 ม.ค. 62  7/62 : คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
11 ม.ค. 62  6/62 : แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บึงโขงหลง
2 ม.ค. 62  3/62 : แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
2 ม.ค. 62  2/62 : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
30 ธ.ค. 61  24/61 : แนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2562
30 ธ.ค. 61  23/61 : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพย.61
30 ธ.ค. 61  22/61 : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธค.61
30 ธ.ค. 61  21/61 : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนตค.61

ข่าวประกาศทั้งหมด

วัฒนธรรมองค์กร
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร ใส่ใจในหน้าที่ มีความเสียสละ"

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
นายสมพาน โคตรธารินทร์
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

Copyright@2015 งานพัสดุ
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.03 วินาที

ขึ้นด้านบน