เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB23/2562
  10 มิถุนายน 2562 13:36    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 824  


EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ       พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    - บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

      บันทึกขออนุญาตพิจารณาลงนามแผนปฏิบัติการสร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุข
อาเภอบึงโขงหลง

2. แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ตามองค์ประกอบในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 หรือมากกว่า องค์ประกอบที่กล่าวมา และมีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรมในหน่วยงาน

    - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

      แผนปฏิบัติการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี62

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน