เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB25/2562
  10 มิถุนายน 2562 09:38    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 952  


EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างไร

1. คำสั่ง/ข้อสั่งการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

    คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบึงโขงหลง ที่ ๓๓/๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป/เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง/เรื่องร้องเรียน คบส.)

    ขออนุมัติใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็ปไซต์สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบึงโขงหลง

    ขอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและขออนุญาตเผยแพร่ในเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เรื่อง

   2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Flow Chart / คู่มือ)        

   2.2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (แบบสอบทาน / คำอธิบายตัวชี้วัด)    

  • แบบสอบทานกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)
  • แบบสอบทานกระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ
  • แบบสอบทานกระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • แบบสอบทานกระบวนงาน Green and Clean Hospital
  • แบบสอบทานกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงว่ามีการสื่อสารให้ทราบทั้งองค์กร

    ขอลงนามรายงานการประชุม และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

    รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง

  ภาพการประชุมชี้แจงใช้คู่มือ  4ธค2561

  รายงานการประชุม

  ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

  หนังสือขอเชิญประชุม

 4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

5. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒รอบที่ ๑ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

    ผลการการฏบัติการประจำปี2562รอบ1

   

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่

ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน