เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ส.ค. 62  189/62 : ประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่อพ่อตัวอย่าง งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562
18 ก.ค. 62  188/62 : เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับการประเมินอำเภอ(D-RTI Team)และทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) อำเภอบึงโขงหลง
4 ก.ค. 62  187/62 : ข่าวประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/2562 ในวาระพิเศษฯ
28 มิ.ย. 62  186/62 : แบบ ปค. 5 สสอ.บึงโขงหลง แก้ไข
28 มิ.ย. 62  185/62 : แบบ ปค. 4 สสอ.บึงโขงหลง แก้ไข
28 มิ.ย. 62  184/62 : ขออนุญาตเผยแพร่ แบบ ปค. 4 และ แบบ ปค. 5
28 มิ.ย. 62  183/62 : ขออนุญาตเผยแพร่ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
28 มิ.ย. 62  182/62 : แก้ไข้กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงโขงหลง
19 มิ.ย. 62  181/62 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
19 มิ.ย. 62  180/62 : เรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออก

ข่าวประกาศทั้งหมด

วัฒนธรรมองค์กร
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร ใส่ใจในหน้าที่ มีความเสียสละ"

บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
นายสมพาน โคตรธารินทร์
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
เมนู 1
นโยบายผู้บริหาร
ITA2562EB01
ITA2562EB02
ITA2562EB03
ITA2562EB04
ITA2562EB05
ITA2562EB06
ITA2562EB07
ITA2562EB08
ITA2562EB09
ITA2562EB10
ITA2562EB11
ITA2562EB12
ITA2562EB13
ITA2562EB14
ITA2562EB15
ITA2562EB16
ITA2562EB17
ITA2562EB18
ITA2562EB19
ITA2562EB20
ITA2562EB21
ITA2562EB22
ITA2562EB23
ITA2562EB24
ITA2562EB25
ITA2562EB26
เว็บหน่วยงาน
เมนู 2
เมนู 1

Copyright@2015 สสอ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.033 วินาที

ขึ้นด้านบน